GOSPEL POWER RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Gospel Power ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Tarkoituksena on gospel -musiikin ja muun kristillisiin arvoihin perustuvan taiteen tunnetuksi tekeminen ja kristillisen evankeliumin levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää konsertteja ja muita taidetilaisuuksia, yhdistyksen tarkoitusta tukevaa koulutustoimintaa, valmistaa ohjelmaa muiden järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustantaa jäseniensä ääni- ja kuvatallenteita ja painotuotteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan korvauksia ohjelman järjestämisestä, lahjoituksia, testamentteja, järjestää maksullisia kursseja ja musiikkitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vuokrata niitä yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle taloudellista etua, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistys ei harjoita elinkeinoa.

3. Yhdistyksen jäsenet, jäseneksi liittyminen ja
yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksellä on kahdenlaisia jäseniä. Kannattajajäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka maksaa vuotuisen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

Jäsen katsotaan eronneeksi sen kalenterivuoden lopussa, jona jäsen on ensimmäisen kerran jättänyt jäsenmaksun maksamatta. Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen, milloin yhdistyslain tarkoittama erottamisperuste on olemassa.

4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5...7) jäsentä. Hallituksen toimiaika on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista toimihenkilöistä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6. Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on toimikausittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua, ja kevätkokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Vuosikokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikertomus, tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.